Skrót

Zasady uczestniczenia w zajęciach WF

1. Zapisy na zajęcia odbywają się wyłącznie poprzez rejestrację żetonową z wyjątkiem naboru do sekcji sportowych.

2. Student otrzymuje taką ilość bezpłatnych żetonów, która pozwoli mu na zaliczenie obowiązkowych zajęć WF. Niezaliczenie zajęć skutkuje utratą żetonów, które przy kolejnych próbach rejestracji należy dokupić.

2.1. Student, który zaliczył wszystkie obowiązkowe semestry WF może ubiegać się o przyznanie dodatkowych żetonów. Aby je uzyskać i jednocześnie zostać dopisanym do grupy, w której pozostały wolne miejsca, należy przyjść do Studium (pok. 2.5) w terminie wyznaczonym w harmonogramie rejestracji.

3. Rejestracja na jedne zajęcia WF pozwala na uzyskanie zaliczenia tylko jednego semestru, bez względu na godzinowy wymiar zajęć.

4. Semestralne zwolnienie lekarskie pozwala uzyskać zaliczenie tylko jednych zajęć WF w danym semestrze.

4.1. Studenci, którzy ubiegają się o zwolnienie lekarskie nie rejestrują się na zajęcia.

4.2. W przypadku rejestracji na dwa WF-y możliwe jest zaliczenie poprzez zwolnienie lekarskie tylko jednych zajęć, drugie pozostaną niezaliczone.

4.3. Rozliczenie WF poprzez zwolnienie lekarskie wiąże się z koniecznością uzupełnienia punktów ECTS np. poprzez Ogun lub poprzez internetowy kurs uzupełniający proponowany przez SWFIS.

4.4. Internetowy kurs uzupełniający proponowany przez SWFiS nie zalicza zajęć, a jedynie uzupełnia deficyt punktów ECTS w przypadku zwolnienia lekarskiego.

5. Student uczestniczący w zajęciach z wychowania fizycznego jest zobowiązany do:

  • przestrzegania zasad zaliczania przedmiotu,
  • przestrzegania regulaminu danego obiektu oraz zasad BHP,
  • stawiania się na zajęcia punktualnie w ustalonym przez prowadzącego stroju sportowym (obowiązkowo w zmienionym obuwiu),
  • regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

6. Na zajęciach WF dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

6.1. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach WF skutkują niezaliczeniem semestru.

6.2. Kobietom, w ramach zajęć WF odbywających się na pływalni, zamiast dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze przysługuje po 1 nieusprawiedliwionej nieobecności w miesiącu, ale nie więcej niż cztery w semestrze.

6.3. Przy nieobecnościach usprawiedliwionych, aby uzyskać zaliczenie, należy uczestniczyć w więcej niż 50% zajęć (student musi odbyć min. 50%+1 zajęcia).

6.4. Usprawiedliwienia nieobecności poprzez krótkotrwałe zwolnienie lekarskie należy dokonać u prowadzącego ćwiczenia na najbliższych zajęciach.

6.5. Nieobecności studentów na zajęciach WF wynikające z godzin Rektora, Dziekana, obowiązkowych praktyk dla całego roku mogą być usprawiedliwione, ale informacja o nich musi być przesłana przez dziekanat danego wydziału do sekretariatu SWFiS (prowadzący nie przyjmują pojedynczych, imiennych zwolnień).

6.6. Nieobecności na zajęciach WF wynikające z konieczności uczestniczenia w dodatkowych egzaminach, wykładach, zajęciach itp. nie będą usprawiedliwiane. Student ma możliwość odbycia zajęć w innym terminie po uzgodnieniu z prowadzącym.

7. Studenci z orzeczeniem niepełnosprawności mogą wziąć udział w zajęciach WF dla nich dedykowanych. Aby uczestniczyć w innych grupowych zajęciach WF muszą przedstawić zgodę swojego lekarza prowadzącego.

8. Bezpłatne i płatne zajęcia WF prowadzone przez SWFiS, AZS i jednostki współpracujące z SWFiS (zajęcia równoważne zajęciom WF) odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godz. lekcyjne. Na zajęciach sekcji sportowych i kursach uzupełniających zależnie od programu szkoleniowego, liczbę obowiązkowych godzin zaliczających semestr określa trener (ale nie mniej niż 2 godziny tygodniowo).

9. Student może wyrejestrować się z zajęć WF tylko w trakcie trwania otwartej rejestracji. Po jej zakończeniu zgodnie z Regulaminem Studiów na UW (par. 28 ust. 9) student ma prawo do wyrejestrowania z przedmiotu tylko wtedy, gdy organizator zajęć zmieni ich termin, prowadzącego lub zasady zaliczania. W tej sytuacji w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany należy złożyć w USOSweb podanie z prośbą o wyrejestrowanie z zajęć i poinformować o tym sekcję studencką Studium osobiście, telefonicznie lub mailowo.

10. Zgodnie z Regulaminem Studiów na UW (par. 28 ust. 10) student ma prawo do rezygnacji z zaliczania przedmiotu złożonej do dnia określonego w organizacji roku akademickiego.

11. Zarządzanie punktami ECTS.

11.1. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2012 nie otrzymują 0,5 punktu ECTS za zajęcia WF bez względu na to, czy zaliczyli je na Uniwersytecie Warszawskim, czy na innej uczelni.

11.2. Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 otrzymują 0,5 punktu ECTS za zrealizowane zajęcia WF.

11.3. Studenci, którzy rozpoczęli studia po roku 2013 otrzymują 0,5 punktu ECTS, jeśli w ich programie studiów zostało to ujęte.

11. 4. Studenci, którzy rozpoczęli studia w 2016 roku otrzymują 1 punkt ECTS, jeśli w ich programie studiów zostało to ujęte.

11.5. Szczegółowych informacji na temat ilości przyznawanych punktów udzielają dziekanaty.

12. Wykładnia uczelnianego koordynatora ds. ECTS – mgr Jolanty Urbanik, dotycząca zarządzania punktami ECTS do roku 2016:

12.1. Za zajęcia WF zaliczone pod rządami regulacji nieprzewidującej przyznawania punktów ECTS (dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed 2012 rokiem) za ten przedmiot nie przyznaje się punktów, mimo że studia kończone są już w czasie obowiązywania regulacji przewidującej punkty za WF. Student nie może mieć deficytu punktów z tego powodu, ponieważ od początku jego studiów bilans punktów wynosił 60 ECTS rocznie, bez uwzględniania punktów za WF.

12.2. W przypadku zwolnienia lekarskiego z WF w czasie obowiązywania regulacji przewidującej przyznanie punktów ECTS za ten przedmiot, student winien zaliczyć inny przedmiot (np. OGUN), aby wyrównać deficyt punktów.

12.3. W przypadku zaliczenia zajęć przez SWFiS na podstawie wcześniejszych zaliczeń WF bez punktów ECTS, nie przyznaje się punktów ECTS. Deficyt należy uzupełnić zaliczając inny przedmiot (np. OGUN).

12.4. Za zaliczenie zajęć przez SWFiS na podstawie wcześniejszych zaliczeń spoza UW bez punktów ECTS, nie przyznaje się punktów ECTS. Deficyt należy uzupełnić zaliczając inny przedmiot (np. OGUN).

12.5. Za zaliczenie zajęć przez SWFiS na podstawie wcześniejszych zaliczeń spoza UW z uwzględnieniem ECTS, należy przyznać punkty ECTS na UW.

12.6. Za zajęcia WF zaliczone poprzez ZWOLNIENIA LEKARSKIE student NIE OTRZYMUJE punktów ECTS. Deficyt należy uzupełnić zaliczając inny przedmiot (np. OGUN). Tylko studenci ubiegający się o uzupełnienie 0,5 pkt ECTS (zwolnieni z 1 semestru) mają możliwość  zaliczyć kurs uzupełniający 0,5 punktu ECTS za zajęcia typu WF (platforma COME). Kurs zalicza 0,5 pkt ECTS przy udzieleniu 100% prawidłowych odpowiedzi.

13. Za rzeczy pozostawione w szatni SWFiS nie odpowiada.

 

Zachęcamy także do zapoznania się z dokumentami: