Zwolnienia lekarskie

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie

Od roku akademickiego 2016/2017 obowiązują nowe zasady przyznawania zwolnień lekarskich. W przypadku zwolnień semestralnych, rocznych lub trwałych uznawane są tylko te okazywane na drukach SWFiS, inne zwolnienia nie są respektowane.

Pobierz druk zwolnienia SWFiS   druk zwolnienia

Student, którego stan zdrowia nie pozwala na uczestniczenie w żadnej dyscyplinie sportu oferowanej przez SWFiS może ubiegać się o zaliczenie zajęć WF poprzez zwolnienie lekarskie. W takiej sytuacji należy pobrać ze strony Studium druk zwolnienia z WF, a następnie udać się z nim do swojego lekarza. Dopiero z wypełnionym drukiem w ciągu 30 dni od rozpoczęcia semestru student powinien zgłosić się do siedziby Studium na:

dyżur nauczycieli SWFiS (pokój 2.8), jeśli formularz zwolnienia jest wystawiony przez jednego z lekarzy specjalistów wymienionych poniżej (pkt. 9) i dotyczy bieżącego semestru,

dyżur lekarza medycyny sportu SWFiS (pokój 2.9), jeśli formularz zwolnienia jest wystawiony przez internistę lub lekarza specjalistę nie wymienionego w pkt. 9  lub jeśli jest to zwolnienie wsteczne (dotyczy poprzedniego semestru lub okresu wcześniejszego). Lekarz SWFiS może poprosić o przedstawienie historii choroby.

Kiedy przyjść do SWFiS

Długotrwałe zwolnienia lekarskie przyjmowane są w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia semestru.

Zwolnienia na semestr zimowy oraz zwolnienia roczne – zapraszamy od początku września do końca października.
Zwolnienia na semestr letni – zapraszamy już pod koniec semestru zimowego do końca pierwszego miesiąca zajęć semestru letniego.

W przypadku skierowania przez lekarza na konkretne zajęcia WF i dostarczenia druku po terminie 30 dni, student traci szansę zaliczenia zajęć w bieżącym semestrze.

Kto może ubiegać się o zwolnienie

1. Jeżeli student nie może uczestniczyć w zajęciach, na które się zapisał, ponieważ w trakcie roku akademickiego zachorował lub nabawił się kontuzji, może ubiegać się o zaliczenie zajęć poprzez zwolnienie lekarskie. Takie zwolnienie pojawi się wówczas w protokole ocen studenta obok nazwy zajęć, na które się zapisał oraz w „decyzjach” (USOSweb → dla studentów → moje studia → decyzja). Student nie otrzymuje wtedy punktów ECTS. O zwolnieniu należy poinformować prowadzącego zajęcia.

2. Jeżeli student ze względów zdrowotnych nie może uczestniczyć w żadnych zajęciach WF oferowanych przez SWFiS, może ubiegać się o zwolnienie. W tej sytuacji, aby nie blokować miejsc, nie należy rejestrować się na zajęcia. Przed rozpoczęciem semestru lub w ciągu pierwszych 30 dni student powinien okazać wypełniony formularz zwolnienia lekarskiego na bieżący semestr. Takie zaliczenie poprzez zwolnienie lekarskie pojawi się w „decyzjach” (USOSweb → dla studentów → moje studia → decyzja). Nie będzie go w protokole ocen, ale jest ono równoznaczne z zaliczeniem danego semestru. Student nie otrzymuje za zwolnienie lekarskie punktów ECTS.

Zasady przyznawania zwolnień lekarskich

 1. Studenci, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego oferowanych przez SWFiS, mogą zaliczyć je poprzez zwolnienie lekarskie.
 2. Zwolnienie nie pozwala na otrzymanie za zajęcia punktów ECTS. Ewentualny deficyt należy uzupełnić zaliczając inny przedmiot (np. OGUN) albo proponowany przez Studium kurs uzupełniający punkty ECTS za zajęcia typu WF (platforma COME).
 3. Poprzez zwolnienie lekarskie student może zaliczyć w danym semestrze tylko 1 semestr WF. Zwolnienie lekarskie w danym semestrze anuluje możliwość uzyskania dodatkowo zaliczenia tego semestru na innym WF-ie (albo jest się chorym, albo ćwiczy się na zajęciach).
 4. Studenci ubiegający się o zwolnienie lekarskie nie rejestrują się na zajęcia WF (aby nie blokować miejsca).
 5. Zwolnienia przyjmowane są jedynie na formularzu, który należy pobrać ze strony Studium.
 6. Zgodnie z regulaminem zaliczenia przedmiotu formularz zwolnienia należy przedstawić w ciągu 30 dni od rozpoczęcia semestru. W przypadku skierowania przez lekarza na zajęcia WF i dostarczenia druku po terminie 30 dni, student traci szansę zaliczenia zajęć w bieżącym semestrze.
 7. Długotrwałe zwolnienia lekarskie wystawione przez lekarzy internistów lub lekarzy nie wymienionych poniżej wymagają potwierdzenia przez lekarza Studium. W tym przypadku student powinien zgłosić się z wypełnionym drukiem (pobranym ze strony Studium) do lekarza medycyny sportu SWFiS. Przedstawione zwolnienia są jedynie weryfikowane, lekarz Studium nie wystawia zwolnień samodzielnie.
 8. W wyjątkowych sytuacjach, zaległe zwolnienia lekarskie (bez względu na to, przez jakiego lekarza zostały wystawione) rozpatruje lekarz SWFiS.
 9. Zwolnienia lekarskie semestralne, roczne, trwałe, dotyczące bieżącego semestru i wystawione przez lekarzy specjalistów wymienionych poniżej, nie wymagają potwierdzenia przez lekarza SWFiS – należy okazać je przy ul. Banacha 2A w pokój 2.8.
 10. Lekarze specjaliści, od których zwolnienia (na bieżący semestr) nie wymagają potwierdzenia lekarza SWFiS:

• ortopeda traumatolog
• kardiolog
• kardiochirurg
• neurolog
• neurochirurg
• chirurg
• lekarz medycyny sportowej
• psychiatra
• onkolog

oraz:
•  wypis ze szpitala – zwolnienie po pobycie w szpitalu
•  ciąża – zwolnienie od ginekologa

 1. Nie przepisuje się zwolnień lekarskich z kierunku na kierunek (wyjątkiem jest sytuacja, gdy w semestrze, którego dotyczy zwolnienie, student studiuje równolegle na dwóch kierunkach/wydziałach).
 2. Zwolnienia lekarskie wystawione na druku pobranym ze strony Studium (oryginał) należy przedstawić w siedzibie Studium osobiście.
 3. Krótkotrwałe zwolnienia lekarskie należy na bieżąco okazywać prowadzącemu.
 4. Jeżeli krótkotrwałe zwolnienie lekarskie trwa dłużej niż jeden miesiąc lub suma cząstkowych zwolnień wyklucza studenta z więcej niż 4 zajęć, wymagane jest potwierdzenie niezdolności do uczestnictwa w zajęciach przez lekarza SWFiS (na podstawie historii choroby).