Zwolnienia lekarskie

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie

Od roku akademickiego 2016/2017 obowiązują nowe zasady przyznawania zwolnień lekarskich. W przypadku zwolnień semestralnych, rocznych lub trwałych uznawane są tylko te okazywane na drukach SWFiS, inne zwolnienia nie są respektowane.

Pobierz druk zwolnienia SWFiS   druk zwolnienia

Student, który ubiega się o zaliczenie zajęć WF poprzez zwolnienie lekarskie musi najpierw pobrać ze strony Studium druk zwolnienia z WF, a następnie udać się z nim do swojego lekarza. Dopiero z wypełnionym drukiem zgłasza się do Studium na:

dyżur nauczycieli SWFiS (pokój 2.8), jeśli zwolnienie jest wystawione przez jednego z lekarzy specjalistów wymienionych poniżej (pkt. 9) i dotyczy bieżącego semestru

dyżur lekarza medycyny sportu SWFiS (pokój 2.9), jeśli zwolnienie jest wystawione przez internistę lub lekarza specjalistę nie wymienionego w pkt. 9  lub jeśli jest to zwolnienie wsteczne. W razie wątpliwości lekarz SWFiS może także poprosić studenta o dostarczenie historii choroby.

Kiedy ubiegać się o zwolnienie

1. Jeżeli student nie może uczestniczyć w zajęciach, na które się zapisał, ponieważ w trakcie roku akademickiego zachorował lub nabawił się kontuzji, może ubiegać się o zaliczenie poprzez zwolnienie lekarskie. Takie zwolnienie pojawi się wówczas w protokole ocen studenta obok nazwy zajęć, na które się zapisał oraz w „decyzjach” (USOSweb → dla studentów → moje studia → decyzja). Student nie otrzymuje wtedy punktów ECTS.

2. Jeżeli student nie może uczestniczyć w zajęciach WF ze względów zdrowotnych, może ubiegać się o zwolnienie. Wtedy nie powinien rejestrować się na żadne zajęcia (aby nie blokować miejsc). Przed początkiem semestru lub w ciągu 30 dni od jego rozpoczęcia powinien okazać zwolnienie lekarskie na bieżący semestr. Takie zaliczenie poprzez zwolnienie lekarskie pojawi się w „decyzjach” (USOSweb → dla studentów → moje studia → decyzja). Nie będzie go w protokole ocen, ale jest ono równoznaczne z zaliczeniem danego semestru. Student nie otrzymuje za zwolnienie lekarskie punktów ECTS.

Zasady przyznawania zwolnień lekarskich

 1. Studenci, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego, mogą zaliczyć je poprzez zwolnienie lekarskie.
 2. Zwolnienie nie pozwala na otrzymanie za zajęcia punktów ECTS. Deficyt należy uzupełnić zaliczając inny przedmiot (np. OGUN) albo proponowany przez Studium kurs uzupełniający punkty ECTS za zajęcia typu WF (platforma COME).
 3. Poprzez zwolnienie lekarskie student może zaliczyć w danym semestrze tylko 1 semestr WF. Zwolnienie lekarskie w danym semestrze anuluje możliwość uzyskania dodatkowo zaliczenia tego semestru na innym WF-ie (albo jest się chorym, albo ćwiczy się na zajęciach).
 4. Studenci ubiegający się o zwolnienie lekarskie nie rejestrują się na zajęcia WF (aby nie blokować miejsca)
 5. Zgodnie z regulaminem zaliczenia przedmiotu student musi przedstawić zwolnienie 30 dni od rozpoczęcia semestru. Zwolnienia przyjmowane są jedynie na druku, który należy pobrać ze strony Studium.
 6. Długotrwałe zwolnienia lekarskie wystawione przez lekarzy internistów lub lekarzy nie wymienionych poniżej wymagają potwierdzenia przez lekarza Studium. W tym przypadku student powinien zgłosić się z wypełnionym drukiem (pobranym ze strony Studium) do lekarza medycyny sportu SWFiS. Przedstawione zwolnienia są jedynie weryfikowane, lekarz Studium nie wystawia zwolnień samodzielnie.
 7. W wyjątkowych sytuacjach, zaległe zwolnienia lekarskie (bez względu na to, przez jakiego lekarza zostały wystawione) rozpatruje lekarz SWFiS.
 8. Zwolnienia lekarskie semestralne, roczne, trwałe, dotyczące bieżącego semestru i wystawione przez lekarzy specjalistów wymienionych poniżej, nie wymagają potwierdzenia przez lekarza SWFiS – należy okazać je przy ul. Banacha 2A w pokój 2.8.
 9. Lekarze specjaliści, od których zwolnienia (na bieżący semestr) nie wymagają potwierdzenia lekarza SWFiS:

• ortopeda traumatolog
• kardiolog
• kardiochirurg
• neurolog
• neurochirurg
• chirurg
• lekarz medycyny sportowej
• psychiatra
• onkolog

oraz:
•  wypis ze szpitala – zwolnienie po pobycie w szpitalu
•  ciąża – zwolnienie od ginekologa

 1. Nie przepisuje się zwolnień lekarskich z kierunku na kierunek (wyjątkiem jest sytuacja, gdy w semestrze, którego dotyczy zwolnienie, student studiuje równolegle na dwóch kierunkach/wydziałach).
 2. Zwolnienia lekarskie wystawione na druku pobranym ze strony Studium (oryginał) należy przedstawić w siedzibie Studium osobiście.
 3. Krótkotrwałe zwolnienia lekarskie należy na bieżąco okazywać prowadzącemu.
 4. Jeżeli krótkotrwałe zwolnienie lekarskie trwa dłużej niż jeden miesiąc lub suma cząstkowych zwolnień wyklucza studenta z więcej niż 4 zajęć, wymagane jest potwierdzenie niezdolności do uczestnictwa w zajęciach przez lekarza SWFiS (na podstawie historii choroby).