Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

ZWOLNIENIA LEKARSKIE

W związku z wdrożeniem elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) informujemy, że obowiązek ten dotyczy jedynie zwolnień L4 przesyłanych do pracodawcy i ZUS-u. Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach WF nie ulegają zmianom, czyli oryginał zwolnienia w formie papierowej należy okazywać bezpośrednio prowadzącemu. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu nie ma wglądu do elektronicznej bazy danych ZUS.

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie

Student, którego stan zdrowia nie pozwala na uczestniczenie w żadnych zajęciach wf oferowanych przez SWFiS, może ubiegać się o zaliczenie zajęć poprzez zwolnienie lekarskie. W takiej sytuacji należy pobrać ze strony Studium druk zwolnienia z WF, a następnie udać się z nim do swojego lekarza. Dopiero z wypełnionym drukiem w ciągu 30 dni od rozpoczęcia semestru student powinien zgłosić się do siedziby Studium na:

dyżur nauczycieli SWFiS (pokój 2.8), jeśli formularz zwolnienia jest wystawiony przez jednego z lekarzy specjalistów wymienionych poniżej (pkt. 10, załącznik 2) i dotyczy bieżącego semestru,

dyżur lekarza orzecznika medycyny sportu SWFiS (pokój 2.9), jeśli formularz zwolnienia jest wystawiony przez lekarza o specjalności nie wymienionej w pkt. 10 załącznik 2  lub jeśli jest to zwolnienie wsteczne (dotyczy poprzedniego semestru lub okresu wcześniejszego). Oprócz formularza na dyżur lekarza orzecznika należy dostarczyć dokumentację medyczną lub informację dotyczącą przyczyny zwolnienia wystawioną przez lekarza prowadzącego.

Pobierz druk zwolnienia SWFiS   druk zwolnienia

Kiedy przyjść do SWFiS

Długotrwałe zwolnienia lekarskie przyjmowane są w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia semestru.

Zwolnienia na semestr zimowy oraz zwolnienia roczne – zapraszamy do końca października.
Zwolnienia na semestr letni – zapraszamy do końca pierwszego miesiąca zajęć semestru letniego.

W przypadku skierowania przez lekarza na konkretne zajęcia WF i dostarczenia druku po terminie 30 dni, student traci szansę zaliczenia zajęć w bieżącym semestrze.

Kto może ubiegać się o zwolnienie

1. Jeżeli student nie może uczestniczyć w zajęciach, na które się zapisał, ponieważ w trakcie roku akademickiego zachorował lub nabawił się kontuzji, może ubiegać się o zaliczenie zajęć poprzez zwolnienie lekarskie. Takie zwolnienie pojawi się wówczas w protokole ocen studenta obok nazwy zajęć, na które się zapisał oraz w „decyzjach” (USOSweb → dla studentów → moje studia → decyzja). Student nie otrzymuje wtedy punktów ECTS. O zwolnieniu należy poinformować prowadzącego zajęcia.

2. Jeżeli student ze względów zdrowotnych nie może uczestniczyć w żadnych zajęciach WF oferowanych przez SWFiS, może ubiegać się o zwolnienie. W tej sytuacji, aby nie blokować miejsc, nie należy rejestrować się na zajęcia. Przed rozpoczęciem semestru lub w ciągu pierwszych 30 dni student powinien okazać wypełniony formularz zwolnienia lekarskiego na bieżący semestr. Takie zaliczenie poprzez zwolnienie lekarskie pojawi się w „decyzjach” (USOSweb → dla studentów → moje studia → decyzja). Nie będzie go w protokole ocen, ale jest ono równoznaczne z zaliczeniem danego semestru. Student nie otrzymuje za zwolnienie lekarskie punktów ECTS. Za zaliczenie każdego semestru WF na podstawie zwolnienia lekarskiego, zdjętych zostanie 30 żetonów typu WF z konta studenta

Zasady przyznawania zwolnień lekarskich

1.Studenci, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego oferowanych przez SWFiS, mogą zaliczyć je poprzez zwolnienie lekarskie.

2. Poprzez zwolnienie lekarskie student może zaliczyć w danym semestrze tylko 1 semestr WF (studenci zapisani na dwa przedmioty z jednego uzyskują ZWOL LEK, z drugiego NZAL). Zwolnienie lekarskie w danym semestrze anuluje również możliwość uzyskania dodatkowo zaliczenia tego semestru na innym WF-ie (albo jest się chorym, albo ćwiczy się na zajęciach).

3. Studenci ubiegający się o zwolnienie lekarskie nie rejestrują się na zajęcia WF (aby nie blokować miejsca).

4. Zwolnienia przyjmowane są jedynie na formularzu, który należy pobrać ze strony Studium.

5. Zgodnie z regulaminem zaliczenia przedmiotu formularz zwolnienia należy przedstawić w ciągu 30 dni od rozpoczęcia semestru. W przypadku skierowania przez lekarza na zajęcia WF i dostarczenia druku po terminie 30 dni, student traci szansę zaliczenia zajęć w bieżącym semestrze.

6. Długotrwałe zwolnienia lekarskie wystawione przez lekarzy o specjalności nie wymienionej poniżej (załącznik 2) wymagają potwierdzenia przez lekarza orzecznika medycyny sportu zatrudnionego w Studium WF. W tym przypadku student powinien zgłosić się z wypełnionym drukiem (pobranym ze strony Studium) do wspomnianego lekarza orzecznika. Przedstawione zwolnienia są jedynie weryfikowane, lekarz orzecznik medycyny sportu SWFiS nie wystawia zwolnień samodzielnie.

7. Zaległe zwolnienia lekarskie (bez względu na to przez jakiego specjalistę zostały wystawione) rozpatruje lekarz orzecznik medycyny sportu SWFiS.

8. Zwolnienia lekarskie semestralne, roczne, trwałe, dotyczące bieżącego semestru i wystawione przez lekarzy specjalistów wymienionych poniżej (załącznik 2), nie wymagają potwierdzenia przez lekarza orzecznika medycyny sportu SWFiS – należy okazać je przy ul. Banacha 2A w pokój 2.8 (obowiązuje druk pobrany ze strony Studium, załącznik 1).

9. Lekarze specjaliści, od których zwolnienia (na bieżący semestr) nie wymagają potwierdzenia lekarza orzecznika medycyny sportowej SWFiS (załącznik 2):

• ortopeda traumatolog
• kardiolog
• kardiochirurg
• neurolog
• neurochirurg
• chirurg
• lekarz medycyny sportowej
• psychiatra
• onkolog

oraz:
•  wypis ze szpitala – zwolnienie po pobycie w szpitalu
•  ciąża – zwolnienie od ginekologa

10. Nie przepisuje się zwolnień lekarskich z kierunku na kierunek (wyjątkiem jest sytuacja, gdy w semestrze, którego dotyczy zwolnienie, student studiuje równolegle na dwóch kierunkach/wydziałach).

11. Zwolnienia lekarskie wystawione na druku pobranym ze strony Studium (oryginał) należy przedstawić w siedzibie Studium osobiście.

12. Krótkotrwałe zwolnienia lekarskie należy na bieżąco okazywać prowadzącemu.

13. Jeżeli krótkotrwałe zwolnienie lekarskie trwa dłużej niż jeden miesiąc lub suma cząstkowych zwolnień wyklucza studenta z więcej niż 4 zajęć, wymagane jest potwierdzenie niezdolności do uczestnictwa w zajęciach przez lekarza SWFiS (na podstawie historii choroby).